วันอาทิตย์นอกสายครับ

พระพิมพ์พุทธคยาพระกรุที่จารึกอักข

วันอาทิตย์นอกสายครับ

พระพิมพ์พุทธคยาพระกรุที่จารึกอักขระ เย ธมมา

จัดเป็นพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นเป็นลำดับแรกๆ ในพุทธศาสนา มีหลายขนาด จัดอยู่ในหมวดศิลปะแบบปาละ ประมาณ พศ. 1200-1600 สังเกตใต้ฐานแทบทุกองค์ (รวมทั้งองค์นี้) “พระพิมพ์พุทธคยา” จะมีจารึก “คาถา เย ธมมา” หรือที่เรียกกันว่า คาถาหัวใจพระพุทธศาสนา ดังนี้
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสํจ โย นิโรโธจ เอวํ วาที มหาสมโณติ
แปลว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น”
องค์นี้จัดว่าสภาพสมบูรณ์กดพิมพ์แรกๆติดหน้าตา องค์นี้ค้นพบในดินแดนล้านนา

โดยสมาชิก ชื่อ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด