เข็มข้าหลวงเดิม

ขายเข็มข้าหลวงเดิม อำเภอเมืง จังหวัดภูเก็ต

ราคา 18,500 บาท

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ มีลักษณะเป็นเข็มรูปวชิราวุธแนวตั้ง คมเงินด้ามทอง ใช้ติดที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้รับราชการในพระองค์มาตั้งแต่ก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และคงรับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบมาในรัชสมัย โดยผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานเข็มข้าหลวงเดิมนี้ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ที่ได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมตั้งแต่ก่อนได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
(ข) ถึงแม้มิได้ถวายตัวมีดอกไม้ธูปเทียนก็ตาม ถ้าแม้ได้ทรงใช้สอยอย่างข้าในกรมก็ใช้ได้
(ค) ผู้ที่ได้กระทำราชการ มีตำแหน่งประจำใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราช
(ง) เป็นผู้ที่ยังคงรับราชการอยู่ในรัชสมัย หรือได้รับราชการมาแล้วโดยไม่มีความผิด

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ เมื่อแรกพระราชทานมีแต่เฉพาะฝ่ายหน้า ตัวเข็มสูง ๗.๗ เซนติเมตร ต่อมาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศ “กฑเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเข็มข้าหลวงเดิม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔” โดยโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มเติมเข็มข้าหลวงเดิมสำหรับสตรี มีขนาดสูง ๕.๕ เซนติเมตร พระราชทานเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศแก่ข้าราชบริพารฝ่ายในที่เคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาแต่ก่อนเสด็จเสวยราชย์สมบัติ

อนึ่งนอกจากเข็มข้าหลวงเดิมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในแล้ว ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเข็มวชิราวุธแบบคมเดี่ยวแนวตั้งขนาด ๓.๕ เซนติเมตร .ด้วยโลหะสีเงิน ใช้ประดับที่บ่าเสื้อนายเสือป่าเป็นเครื่องหมายว่า ผู้ที่ประดับเข็มนี้เป็นผู้ที่สังกัดในกองร้อยหลวงหรือกองร้อยที่ ๑ ของกรมเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ

ที่อยู่ : อำเภเมือง จังหวัดภูเก็ต

สนใจติต่อ : คุณ แมว

Id : cat.555